รู้จักมูลนิธิ

มูลนิธิพุทธะมหาเมตตาได้จัตตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและส่งเสริมการปฏิบัติธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทและมหายาน  รวมถึงส่งเสริมการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฎฐาน 4 และกรรมฐาน 40 ตลอดจนส่งเสริมการสร้างและทำนุบำรุงวัดต่างๆ สนับสนุนการศึกษาแก่พระสงฆ์  สามเณร แม่ชี  อุบาสก อุบาสิกา เด็กนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ การ เปิดคลินิครักษาพยาบาล   คลินิกทันตกรรม   ช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยต่างๆ   อีกทั้งดำเนินการด้านสาธารณประโยชน์ร่วมมือกับองค์กรการกุศลและหน่วยงานราชการต่างๆ  

คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด