มอบห้องนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ และโครงการคลินิกเวชกรรมสิริวัฑฒโก ณ โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ จ.น่าน

พระครูปลัดสัมพิพัฒนธีราจารย์ (กิตติเชษฐ์ สิริวฑฺฒโก) พระครูฐานานุกรมในสมเด็จพระมหาธีราจารย์ พร้อมด้วยศิษยานุศิษย์ ในพระเมตตาของ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ปสฤทธ์ เขมงฺกโร) ได้จัดทำโครงการห้องนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567

พระครูปลัดสัมพิพัฒนธีราจารย์ (กิตติเชษฐ์ สิริวฑฺฒโก) พระครูฐานานุกรมในสมเด็จพระมหาธีราจารย์ เจ้าอาวาสวัดพุทธเมตตาบุญญานุภาพ ประธานมูลนิธิพุทธะมหาเมตตา พร้อมด้วยศิษยานุศิษย์ ในพระเมตตาของ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ปสฤทธ์ เขมงฺกโร) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ ของมหาเถรสมาคม ได้จัดทำโครงการห้องนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2567 ณ โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ ตำบลท่าวังผา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน เพื่อเป็นศูนย์รวมนิทรรศการ พระราชกรณียกิจ พระราชา ผู้ทรงเป็นศูนย์รวมใจแห่งแผ่นดิน ที่ทรงปฏิบัติเพื่อความอยู่ดีมีสุขของอาณาราษฎรชาวไทยทุกหมู่เหล่าภายใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร เพื่อให้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครองและประชาชนทั่วไป ได้ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างมาตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2566 ใช้งบประมาณในการก่อสร้างจำนวน หนึ่งล้านหกแสนบาท และ ได้มอบให้แก่ทางโรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ ในวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2567

โดยในวันที่จัดพิธีการส่งมอบห้องนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา นี้ ทางพระครูปลัดสัมพิพัฒนธีราจารย์ (กิตติเชษฐ์ สิริวฑฺฒโก) ได้จัดทำโครงการคลินิกเวชกรรมสิริวัฑฒโก ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ปสฤทธ์ เขมงฺกโร) ณ โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ เพื่อช่วยเหลือให้การรักษาประชาชนผู้เจ็บป่วย โดยไม่มีค่าบริการ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567 ระหว่างวันที่ 26-27 มีนาคม โดยมีผู้ป่วยมาลงทะเบียนเพื่อขอเข้ารับการรักษาทั้งสิ้นกว่า 207 คน

โครงการคลินิกเวชกรรมสิริวัฑฒโก ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ปสฤทธ์ เขมงฺกโร) เป็นโครงการต่อเนื่องที่ได้เปิดการรักษามาทั้งสิ้น4 ครั้ง ที่จังหวัดน่าน โดยมีผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาและมีอาการเจ็บป่วยดีขึ้นมากกว่า 800 ราย