คอร์สพุทธบุตร

คอร์สพุทธบุตร

สำหรับเด็ก และเยาวชน อายุไม่เกิน 15 ปี
 

กำหนดการโดยสังเขป

05.00-08.30 น.ตรวจวัดอุณหภูมิ / ตรวจ ATK หน้างาน / ลงทะเบียน แนะแนวการปฏิบัติ / รับบัตรหมายเลข /
รับประทานอาหารเช้า / เตรียมตัวเข้าห้องปฏิบัติ

08.30-09.10 น.

ปฐมนิเทศ รับศีล 5 / ขึ้นพระกรรมฐาน / สวดบทขอขมากรรม
เจ้าภาพ กล่าวต้อนรับการ เปิดคอร์ส (ถ่ายทอดสด)
แผ่เมตตา กรวดน้ำ อุทิศบุญกุศล
09.20-10.20 น.ปฏิบัติเจริญสติ ระยะที่ 1/ แผ่เมตตา กรวดน้ำ อุทิศบุญกุศล
10.30-11.20 น.นำถอนอธิษฐานมิจฉาทิฐิ / บรรยายพิเศษ 15 นาที / บรรยายกฎแห่งกรรม / แผ่เมตตา
(เมตตาธรรม หัวใจโพธิสัตว์ งานช่วยเหลือสังคม) แผ่เมตตา อุทิศบุญกุศล
11.30-12.30 น.ฝึกรับประทานอาหารอย่างมีสติ
12.30-13.30 น.ขอขมากรรม / ถอนมิจฉาทิฐิ / กราบพระน้อมจิต / เดินจงกรม แผ่เมตตาด้วยธรรมคีตะ /
กรวดน้ำ อุทิศบุญกุศล
13.40-14.40 น.กิจกรรมพระในบ้าน (ถ่ายทอดสด) / แผ่เมตตา อุทิศบุญกุศล
14.50-15.20 น.กราบพระน้อมจิต / เดินจงกรม / แผ่เมตตา กรวดน้ำ อุทิศบุญกุศล
15.30-17.00 น.พระอาจารย์แสดงธรรม
17.00 เป็นต้นไปประเมินผล / จบคอร์ส เดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ : ตารางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม