รักษาฟรี ไม่คิดค่าบริการ ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ณ ธรรมสถานมูลนิธิพุทธะมหาเมตตา อยุธยา

ในความเมตตาของเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์
มอบหมายให้ พระครูปลัดสัมพิพัฒนธีราจารย์ (กิตติเชษฐ์ สิริวฑฺฒโก)
ได้เปิดคลินิกเวชกรรม และ ทันตกรรม สิริวัฑฒโก

รักษาผู้ป่วย( ฟรี ) โดยการฝังเข็ม- ทำฟัน
ช่วยบรรเทาอาการเจ็บปวด ของร่างกาย และ
เติมกำลังใจ ให้ทุกคนใช้ชีวิตต่อไปอย่างมีความสุข
ทั้งทางกายและทางใจ 😊

สาธุๆ