พิธีมอบทุนการศึกษาแก่สำนักเรียนบาลีวัดชุมพลนิกายารามราชวรวิหารและถวายรถตู้แก่วัดขนอนใต้ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การศึกษาบาลีมีความสำคัญต่อคณะสงฆ์มาก เพราะเป็นภาษาบันทึกพระธรรมคำสอน ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นภาษาที่เป็นระเบียบแบบแผน และรักษาพุทธพจน์เอาไว้ไม่ให้คลาดเคลื่อน

พระครูปลัดสัมพิพัฒนธีราจารย์ (กิตติเชษฐ์ สิริวฑฺฒโก) พระครูฐานานุกรมในสมเด็จพระมหาธีราจารย์ เจ้าอาวาสวัดพุทธเมตตาบุญญานุภาพ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดลำปาง แห่งที่ ๒๗ ประธานที่พักสงฆ์ ธรรมสถานมูลนิธิพุทธะมหาเมตตา ประธานมูลนิธิพุทธะมหาเมตตา และมูลนิธิบุญญานุภาพ ได้เห็นถึงความสำคัญของการศึกษาบาลี ของพระภิกษุ สามเณร จึงได้ร่วมกับศิษยานุศิษย์มอบทุนการศึกษาให้แก่สำนักเรียนวัดชุมพลนิกายารามราชวรวิหาร อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา โดยท่านพระครูสุธี ปริยัตยาภรณ์ ประธานบริหารการศึกษา วัดชุมพลนิกายารามราชวรวิหาร จำนวน 17 ทุน (ประกอบด้วย พระภิกษุ 14 รูป และสามเณร 3 รูป) ที่กำลังเรียนเปรียญธรรม ตั้งแต่ประโยค ๑-๒ จนถึงเปรียญธรรม๘ประโยค เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา

นอกจากนี้ยังมีพิธีมอบถวายรถตู้ จำนวน 1 คัน เพื่อใช้ในกิจการภายในของวัดขนอนใต้ โดยมีท่านพระมหาประสิทธิ์ อภิปญฺโญ เจ้าอาวาสวัดขนอนใต้ เจ้าคณะอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นผู้รับมอบ