น้อมมุทิตาสักการะ เนื่องในโอกาส อายุวัฒนมงคล ๖๒ ปี พระครูปลัดสัมพิพัฒนธีราจารย์ (กิตติเชษฐ์ สิริวฑฺฒโก)

ในวันที่ ๔ สิงหาคม วัดพุทธเมตตาบุญญานุภาพ ธรรมสถานมูลนิธิพุทธะมหาเมตตา มูลนิธิบุญญานุภาพ คณะศิษยานุศิษย์ น้อมถวายมุทิตาสักการะ เนื่องในโอกาส อายุวัฒนมงคล ๖๒ ปี พระครูปลัดสัมพิพัฒนธีราจารย์ (กิตติเชษฐ์ สิริวฑฺฒโก) เจ้าอาวาสวัดพุทธเมตตาบุญญานุภาพ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดลำปาง แห่งที่ ๒๗
ประธานที่พักสงฆ์ ธรรมสถานมูลนิธิพุทธะมหาเมตตา ประธานมูลนิธิพุทธะมหาเมตตา และมูลนิธิบุญญานุภาพ

จัดกิจกรรม ปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐาน และ เปิดคลินิกเวชกรรมสิริวัฑฒโก คลินิกทันตกรรมสิริวัฑฒโก ฟรี ไม่คิดค่ารักษา ไถ่ชีวิตโคกระบือ ปล่อยปลา และมอบทุนการศึกษา ให้กับนักเรียนที่ขาดแคลน น้อมถวายเป็นอาจาริยบูชา แด่พระครูปลัดสัมพิพัฒนธีราจารย์ (กิตติเชษฐ์ สิริวฑฺฒโก) ณ ธรรมสถานมูลนิธิพุทธะมหาเมตตา ต. เชียงรากน้อย อ. บางปะอิน จ. พระนครศรีอยุธยา และ วัดพุทธเมตตาบุญญานุภาพ อ. เถิน จ. ลำปาง

โดยได้ร่วมกันทำความดีดังนี้:

๑. จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐาน น้อมถวายเป็นอาจาริยบูชา แด่ พระครูปลัดสัมพิพัฒนธีราจารย์ (กิตติเชษฐ์ สิริวฑฺฒโก) และ ขัดเกลาจิตใจ เพื่อสร้างความสุข ในแนวการพัฒนาที่ยั่งยืน ณ ธรรมสถานมูลนิธิพุทธะมหาเมตตา ต. เชียงรากน้อย อ. บางปะอิน จ. พระนครศรีอยุธยา สำหรับ ๕๗๑ ท่าน และมีจิตอาสา มาร่วมบำเพ็ญเพียร สร้างบารมี ๒๐๐ ท่าน รวมทั้งสิ้น ๗๗๑ ท่าน

๒. เปิดคลินิกเวชกรรม สิริวัฑฒโก รักษาฟรี ไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ และส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อความยั่งยืน

โดยมีผู้เข้ารับการรักษาและปรึกษาทั้งสิ้น ๑๕๑ ท่าน ดังนี้:

  • ฝังเข็มโดย พันเอกพิเศษ น.พ. ปรเมษฐ์ ลัดพลี ๗๔ ท่าน
  • ฝังเข็มโดย ด.ร. น.พ. ประสูตร ถาวรชัยสิทธิ์ ๗๐ ท่าน
  • เข้ารับการปรึกษาเรื่องมะเร็งจาก น.พ. ธีรภพ ไวประดับ ๗ ท่าน

๓. เปิดคลินิกทันตกรรม สิริวัฑฒโก รักษาฟรี ไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ และส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อความยั่งยืน มีผู้เข้ารับการรักษา จำนวนทั้งสิ้น ๒๙ ท่าน

โดยทีมแพทย์อาสา:

  • ทพญ.นงนุช อุดมยมกกุล
  • ทพญ.บุณฑริกา งามพงศ์พรรณ
  • ทพญ.สรัญญา เจตน์จำนงค์
  • ทพญ.วิไลวรรณ จันตะเสน

๔.แจกทุนการศึกษา ให้กับ นักเรียน ที่ขาดแคลนทุนการศึกษาดังนี้:

๔.๑ พระนครศรีอยุธยา:
เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม ๕๑ คน และครู ๒ ท่าน
เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดเปรมปรีชา ๒๕ คน และครู ๒ ท่าน
เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดเชิงท่า ๒๔ คน และครู ๒ ท่าน
รวม ๑๐๖ คน คนละ ๑,๐๐๐ บาท รวมเป็นยอดเงิน ๑๐๖,๐๐๐บาท

๔.๒ ลำปาง:
๑. ศูนย์เด็ก ๑๕ ทุนละ ๑,๐๐๐ บาท รวม ๑๕,๐๐๐ บาท
๒.เด็กระดับอนุบาล ๑๕ ทุนละ ๑,๐๐๐บาทรวม ๑๕,๐๐๐ บาท
๓.เด็กประถมศึกษา ๓๐ ทุนละ ๑,๐๐๐บาท ๓๐,๐๐๐ บาท
๔.เด็กระดับมัธยม ๓ ทุนละ ๑,๕๐๐บาท ๔,๕๐๐บาท
รวม ๖๓ ทุน รวมเป็นยอดเงิน ๖๔,๕๐๐ บาท

๕. ไถ่ชีวิต โคกระบือ ๑๓ ตัว ท้อง ๑ ตัว รวมเป็นยอดเงิน ๑๘๒,๕๐๐ บาท
๖. ปล่อยปลาช่อน ปลาหมอ ปลาตะเพียนขนาดเพาะพันธฺุ รวมเป็นยอดเงิน ๖,๔๐๐บาท

๗. เปิดโรงทาน
๗.๑ เปิดโรงทาน ณ ธรรมสถานมูลนิธิพุทธะมหาเมตตา ต. เชียงรากน้อย อ. บางปะอิน จ. พระนครศรีอยุธยา สำหรับ ๑,๐๐๐ ท่าน
๗.๒ เปิดโรงทาน ณ วัดพุทธเมตตาบุญญานุภาพ อ. เถิน จ. ลำปาง สำหรับ ๓๐๐ ท่าน

ขอน้อมถวายมุทิตาสักการะแด่ พระครูปลัดสัมพิพัฒนธีราจารย์ (กิตติเชษฐ์ สิริวฑฺฒโก) ด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่ง