คอร์สปฏิบัติธรรม 3 วัน

คอร์สปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน 3 วัน

 

กำหนดการโดยสังเขป

 

ลงทะเบียน และรับห้องพัก

16.30-19.00 น.ตรวจวัดอุณหภูมิ / ตรวจ ATK / ลงทะเบียน / รับบัตรหมายเลข / รับห้องพัก
19.00-20.00 น.สวดขอขมากรรม / ถอนคำอธิษฐาน / สวดมนต์ทำวัตรเย็น / แผ่เมตตา กรวดน้ำ อุทิศบุญกุศล
20.00-21.00 น.ปฏิบัติเจริญสติ ระยะที่ 1 / แผ่เมตตา กรวดน้ำ อุทิศบุญกุศล
21.00 เป็นต้นไปพักผ่อนด้วยสติ

 

วันที่ 1 ของการปฏิบัติ

03.00-03.50 น.สวดขอขมากรรม / ถอนคำอธิษฐาน / สวดมนต์บทมหาเมตตาใหญ่ / กรวดน้ำ อุทิศบุญกุศล
04.00-05.00 น.สันทนาการ / ปฏิบัติเจริญสติ ระยะที่ 1 / แผ่เมตตา กรวดน้ำ อุทิศบุญกุศล
05.00-07.30 น.พระอาจารย์แสดงธรรม
05.30 เป็นต้นไปตรวจวัดอุณหภูมิ / ตรวจ ATK / ลงทะเบียน / รับบัตรหมายเลข / รับห้องพัก
07.30-09.00 น.ถอนคำอธิษฐาน / ตักบาตร / ฝึกรับประทานอาหารอย่างมีสติ / ทำภารกิจส่วนตัว
09.00-10.00 น.ปฏิบัติเจริญสติ ระยะที่ 1 / แผ่เมตตา กรวดน้ำ อุทิศบุญกุศล
10.10-10.30 น.รับศีล 5 / ขึ้นพระกรรมฐาน / แผ่เมตตา กรวดน้ำ อุทิศบุญกุศล
10.40-11.30 น.ปฏิบัติเจริญสติ ระยะที่ 2 / แผ่เมตตา กรวดน้ำ อุทิศบุญกุศล
11.30-12.45 น.ฝึกรับประทานอาหารอย่างมีสติ / ทำภารกิจส่วนตัว
12.45-13.05 น.สันทนาการ และฝึกสติ
13.05-13.50 น.สวดขอขมากรรม / ถอนคำอธิษฐาน / เปิดใจเจ้าภาพกล่าวเปิดคอร์ส / กรวดน้ำ อุทิศบุญกุศล
14.00-15.00 น.ปฏิบัติเจริญสติ ระยะที่ 3 / แผ่เมตตา กรวดน้ำ อุทิศบุญกุศล
15.10-15.55 น.สวดขอขมากรรม / ถอนคำอธิษฐาน / ธรรมบรรยายพิเศษ / แผ่เมตตา กรวดน้ำ อุทิศบุญกุศล
16.05-17.00 น.กราบพระน้อมจิตด้วยธรรมคีตะ / เดินจงกรม จับคู่แผ่เมตตาด้วยธรรมคีตะ /
แผ่เมตตา กรวดน้ำ อุทิศบุญกุศล
17.00-18.30 น.ฝึกรับประทานอาหารอย่างมีสติ / ทำภารกิจส่วนตัว
18.30-19.20 น.สวดขอขมากรรม / ถอนคำอธิษฐาน / สวดมนต์ทำวัตรเย็น / แผ่เมตตา กรวดน้ำ อุทิศบุญกุศล
19.30-19.50 น.กราบพระน้อมจิตด้วยธรรมคีตะ
20.00-21.30 น.พระอาจารย์แสดงธรรม
21.30 เป็นต้นไปพักผ่อนด้วยสติ

 

วันที่ 2 ของการปฏิบัติ

03.00-03.50 น.สวดขอขมากรรม / ถอนคำอธิษฐาน / สวดมนต์บทมหาเมตตาใหญ่ / กรวดน้ำ อุทิศบุญกุศล
04.00-05.00 น.กราบพระน้อมจิตด้วยธรรมคีตะ / เดินจงกรม จับคู่แผ่เมตตาด้วยธรรมคีตะ /
แผ่เมตตา กรวดน้ำ อุทิศบุญกุศล
05.00-07.30 น.พระอาจารย์แสดงธรรม
07.30-09.45 น.ถอนคำอธิษฐาน / ตักบาตร / ฝึกรับประทานอาหารอย่างมีสติ
09.45-10.35 น.กราบพระน้อมจิตด้วยธรรมคีตะ / เดินจงกรม จับคู่แผ่เมตตาด้วยธรรมคีตะ /
แผ่เมตตา กรวดน้ำ อุทิศบุญกุศล
10.45-11.30 น.สวดขอขมากรรม / ถอนคำอธิษฐาน / ธรรมบรรยายพิเศษ / แผ่เมตตา กรวดน้ำ อุทิศบุญกุศล
11.30-12.45 น.ฝึกรับประทานอาหารอย่างมีสติ / ทำภารกิจส่วนตัว
12.45-13.40 น.กราบพระน้อมจิตด้วยธรรมคีตะ / เดินจงกรม จับคู่แผ่เมตตาด้วยธรรมคีตะ /
แผ่เมตตา กรวดน้ำ อุทิศบุญกุศล
13.50-14.50 น.สวดขอขมากรรม / ถอนคำอธิษฐาน / บรรยายกฎแห่งกรรม / นั่งสมาธิ ขอขมากรรม แผ่บุญกุศล / กรวดน้ำ อุทิศบุญกุศล
15.00-16.00 น.กราบพระน้อมจิตด้วยธรรมคีตะ / เดินจงกรม จับคู่แผ่เมตตาด้วยธรรมคีตะ /
แผ่เมตตา กรวดน้ำ อุทิศบุญกุศล
16.10-17.00 น.สวดขอขมากรรม / ถอนคำอธิษฐาน / ธรรมบรรยายพิเศษ / แผ่เมตตา กรวดน้ำ อุทิศบุญกุศล
17.00-18.30 น.ฝึกรับประทานอาหารอย่างมีสติ / ทำภารกิจส่วนตัว
18.30-19.20 น.สวดขอขมากรรม / ถอนคำอธิษฐาน / สวดมนต์ทำวัตรเย็น / แผ่เมตตา กรวดน้ำ อุทิศบุญกุศล
19.30-21.00 น.กิจกรรมพระในบ้าน / แผ่เมตตา กรวดน้ำ อุทิศบุญกุศล
21.00 เป็นต้นไปประเมินผล / พักผ่อนด้วยสติ

 

วันที่ 3 ของการปฏิบัติ

03.00-03.50 น.สวดขอขมากรรม / ถอนคำอธิษฐาน / สวดมนต์บทมหาเมตตาใหญ่ / กรวดน้ำ อุทิศบุญกุศล
04.00-05.00 น.กราบพระน้อมจิตด้วยธรรมคีตะ / เดินจงกรม จับคู่แผ่เมตตาด้วยธรรมคีตะ /
แผ่เมตตา กรวดน้ำ อุทิศบุญกุศล
05.00-07.30 น.พระอาจารย์แสดงธรรม
07.30-09.45 น.ถอนคำอธิษฐาน / ตักบาตร / ฝึกรับประทานอาหารอย่างมีสติ
09.45-10.15 น.ทอดผ้าป่ากิเลส / บังสกุล แผ่เมตตา ให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว
10.20-11.20 น.แสดงความรู้สึกโดยโยคี / พิธีขอขมากรรมซึ่งกันและกัน / เจ้าภาพกล่าวปิดคอร์ส
11.20 เป็นต้นไปฝึกรับประทานอาหารอย่างมีสติ / จบคอร์ส เดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ : ตารางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม