คอร์สปฏิบัติธรรม 1 วัน

คอร์สปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน 1 วัน

 

กำหนดการโดยสังเขป

05.00-08.30 น.ตรวจวัดอุณหภูมิ / ตรวจ ATK / ลงทะเบียน แนะแนวการปฏิบัติ / รับบัตรหมายเลข /
รับประทานอาหารเช้า / เตรียมตัวเข้าห้องปฏิบัติ
08.30-09.10 น.ปฐมนิเทศ รับศีล 5 / ขึ้นพระกรรมฐาน / สวดบทขอขมากรรม / เปิดใจเจ้าภาพกล่าวเปิดคอร์ส / แผ่เมตตา กรวดน้ำ อุทิศบุญกุศล
09.20-10.20 น.ปฏิบัติเจริญสติ ระยะที่ 1 / แผ่เมตตา กรวดน้ำ อุทิศบุญกุศล
10.30-11.20 น.นำถอนคำอธิษฐาน / ธรรมบรรยายพิเศษ / บรรยายกฎแห่งกรรม / งานช่วยเหลือสังคม / แผ่เมตตา กรวดน้ำ อุทิศบุญกุศล
11.30-12.30 น.ฝึกรับประทานอาหารอย่างมีสติ
12.30-13.30 น.สวดขอขมากรรม / ถอนคำอธิษฐาน / กราบพระน้อมจิตด้วยธรรมคีตะ / เดินจงกรม จับคู่แผ่เมตตาด้วยธรรมคีตะ / แผ่เมตตา กรวดน้ำ อุทิศบุญกุศล
13.40-14.40 น.กิจกรรมพระในบ้าน / แผ่เมตตา กรวดน้ำ อุทิศบุญกุศล
14.50-15.20 น.กราบพระน้อมจิตด้วยธรรมคีตะ / เดินจงกรม จับคู่แผ่เมตตาด้วยธรรมคีตะ /
แผ่เมตตา กรวดน้ำ อุทิศบุญกุศล
15.30-17.00 น.พระอาจารย์แสดงธรรม
17.00 เป็นต้นไปประเมินผล / จบคอร์ส เดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ : ตารางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม