ความคืบหน้าของการก่อสร้างธรรมสถานมูลนิธิพุทธะมหาเมตตา ตุลาคม 2561

ความคืบหน้าการก่อสร้างธรรมสถานมูลนิธิพุทธะมหาเมตตา ได้ดำเนินการสร้างอาคารปฏิบัติธรรม อาคารอุบาสิกา แล้วเสร็จ พร้อมประดิษฐานสมเด็จองค์ปฐมบรมบิดา บริเวณชั้นสาม และ พระพุทธเจ้าสามพระองค์ในห้องมหายานชั้นสองของ อาคารปฏิบัติธรรม อีกทั้งติดตั้งห้องคลินิคทันตกรรมพร้อมอุปกรณ์ที่ชั้นสองของอาคารปฏิบัติธรรมเป็นที่เรียบร้อย