ขอเชิญร่วมบุญเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี ระบบเครื่องเสียง ห้องวัชรยาน-มหายาน อาคารอุบาสก ชั้น 4 วันที่ 26 ตุลาคม 2562